Thailand

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยตลอดทศวรรษหน้า เราโฟกัสลูกค้า พร้อมให้ลูกค้าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเราทั้งสองฝ่ายสู่
อนาคต โดยมุ่งเน้นความสำเร็จ การเจริญเติบโตทางธุรกิจที่สร้างกำไรจากผลิตภัณฑ์ การบริการที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพและนวัต
กรรม พนักงานของเรามีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ให้คุณค่าต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความปรารถณาอย่างแรงกล้าในการปรับ
ปรุงอย่างต่อเนื่อง เราให้รางวัลพนักงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจ

พันธกิจ

เราสร้างประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึงหกสิบปีที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์บริการด้านสุขภาพสัตว์ ลูกค้าของเราต้องได้รับสิ่งที่ดี
ที่สุดทั้งคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อที่จะสามารถรักษามาตราฐานของธุรกิจได้อย่างมั่นคง