Thailand
Print Print
Zoom Zoom
Zoom

Planet banner

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของตนเองให้เหลือน้อยที่สุด เพราะเราพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมการดูแลสัตว์ เพื่อปกป้องโลกของเรา เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายต่อไปนี้ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอันได้แก่ การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production) การพัฒนาเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

การพัฒนาสู่ความยั่งยืนบทใหม่กับการบริหารจัดการขยะในวงการสัตวแพทย์

เราขับเคลื่อนสู่ความใส่ใจในโลกของเรา

ความปรารถนา
ของเรา


เป้าหมาย

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ลดคาร์บอนฟุตพรินท์
(carbon footprint)
ของเราให้เหลือน้อยที่สุด

จัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี พ.ศ. 2593

ลดการใช้พลังงานในการผลิต รวมถึงการวิจัยและการพัฒนา (R&D) ลง 5% ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2568

ทบทวนนโยบายเรื่องการเดินทางเพื่อทำงานและนโยบายการทำงานที่บ้านเพื่อลดการปล่อยมลพิษจากการเดินทางขนส่งลง 25%

13. Climate Action

ปรับบรรจุภัณฑ์ของเราให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บูรณาการแนวคิดเรื่องความยั่งยืนเข้ากับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งหมด

12. Responsible Consumption and Production 

พัฒนาความยั่งยืนภายใน
พื้นที่บริษัทของเราเอง

จัดตั้งทีมงาน "ความยั่งยืน" ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2564

12. Responsible Consumption and Production

Commitment to the Planet

Driven to Care Commitments

Driven to Care