Thailand
Print Print
Zoom Zoom
Zoom

Communities banner

ด้วยการสนับสนุนและการร่วมมือกับพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และผู้ที่เลี้ยงและดูแลสัตว์ เราจะประสบความสาเร็จยิ่งขึ้นได้ด้วยการทำงานร่วมกัน เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุตามความปรารถนาและเป้าหมายต่อไปนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอันได้แก่ การขจัดความยากจน (No Poverty) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health & Wellbeing) ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) ตลอดจนการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและความเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work & Economic Growth)

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ฉลองวันดื่มนมโลกกับน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

Diversity, Equity & Inclusion

เราขับเคลื่อนสู่ความใส่ใจในชุมชนของเรา

ความปรารถนาของเรา


เป้าหมาย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สนับสนุนชุมชนของเรา

อุทิศ 2,500 วันทำงานอาสาสมัคร (20,000 ชั่วโมง) ทุกปี ในชุมชนที่เราให้บริการ

1. No Poverty

สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสัตวแพทย์

มอบทุนการศึกษา 1 ล้านดอลลาร์ แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ทุกปี โดยเน้นที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเมื่อเป็นไปได้

เปิดโอกาสให้สัตวแพทย์ในประเทศทั้งหมดที่เราให้บริการสามารถเข้าถึงโครงการฝึกอบรมอาชีพได้

1. No Poverty 8. Decent Work and Economic Growth

ขยายการเข้าถึงการดูแลของสัตวแพทย์แก่ประชากรที่ด้อยโอกาส

เข้าถึงผู้คน 30,000 คนทุกปี ผ่านโครงการการกุศลและโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ต่างๆ

3. Good Health and Well-Being

ให้การดูแลสัตว์ในการบรรเทาสาธารณภัย

ดูแลสัตว์ 225,000 ตัวที่ต้องการความช่วยเหลือต่อปีผ่านโครงการการกุศล

1. No Poverty

สร้างกรอบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน

บูรณาการความยั่งยืนเข้ากับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการจัดสรรทรัพยากรทั้งหมด

กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนแก่ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนพนักงานของเราและเสริมสร้างให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ปลอดภัย มีความยืดหยุ่นและความหลากหลาย และทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียม

เพิ่มจำนวนพนักงานสตรีในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ผู้อำนวยการขึ้นไป) เป็น 40% ภายในปี พ.ศ. 2568 ทั่วทั้งโซเอทิส

เพิ่มจำนวนพนักงานที่เป็นคนผิวสีในทุกระดับในสหรัฐอเมริกา เป็น 25% ภายในปี พ.ศ. 2568

• พนักงานที่เป็นคนผิวสีในสหรัฐฯ 5% ภายในปี พ.ศ. 2568

• พนักงานที่เป็นชาวละตินในสหรัฐฯ 6% ภายในปี พ.ศ. 2568

เป็นผู้นำใน 100 อันดับแรก ที่สร้างสถานที่ทำงานที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในกลุ่มสำคัญต่างๆ (สตรี, คนผิวสี, (LGBTQ+)

มุ่งมั่นที่จะทำให้รายชื่อผู้สมัครและคณะกรรมการสัมภาษณ์มีความหลากหลายเมื่อเราคัดสรรพนักงานในทุกตำแหน่ง

 5. Gender Equality 8. Decent Work and Economic Growth

Commitment to Communities

Driven to Care Commitments

Driven to Care