Thailand
Print Print
Zoom Zoom
Zoom

Animal Banner

เราใช้ความเชี่ยวชาญของเราในด้านสุขภาพสัตว์แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความยั่งยืนต่างๆ ที่สัตว์และผู้คนต้องเผชิญ ด้วยความเชื่อที่ว่า สัตว์ที่มีสุขภาพดีขึ้นสำคัญต่อการสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง เราจะยังคงใช้ความเชี่ยวชาญของเราในด้านสุขภาพสัตว์เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่สัตว์และผู้คนต้องเผชิญ ด้วยโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างน้อย 75% มีต้นกาเนิดจากสัตว์ รวมถึงโควิด-19 (COVID-19) ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพสัตว์กับสุขภาพของมนุษย์นั้นจึงปรากฏชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมา

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าด้านปศุสัตว์ของเราที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านประสิทธิภาพและวิธีการดูแลสัตว์และที่ดินของพวกเขา ให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและความคาดหวังของผู้บริโภค เราจึงมุ่งมั่นที่จะค้นหา พัฒนา และจำหน่ายนวัตกรรมที่เพิ่มความสามารถในการผลิต ส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ ตลอดจนช่วยรักษาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอันได้แก่ การขจัดความยากจน (No Poverty) การขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health & Wellbeing) ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) การพัฒนาเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land) ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายต่างๆ (Partnership for the Goals)

เราจะประเมินและปรับปรุงเป้าหมายของเราต่อไปตามความจำเป็น

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

Zoetis Donates COVID-19 Vaccines to Help Support the Health of Zoo Animals

โซเอทิสสู้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เราขับเคลื่อนสู่ความใส่ใจในสัตว์ต่างๆ

ความปรารถนาของเรา


เป้าหมาย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดหาสินค้าและบริการที่ช่วยให้ฟาร์มปศุสัตว์ที่รักษาสวัสดิภาพของสัตว์ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์อย่างยั่งยืน

จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสวัสดิภาพของสัตว์ของลูกค้า

1. No Poverty 2. Zero Hunger

13. Climate Action 15. Life on Land

ส่งเสริมแนวทางการป้องกันสุขภาพของสัตว์ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์

ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบโดยให้ความรู้ด้านเทคนิค การแนะนำทางเลือกอื่นๆ และพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยและเครื่องมือดิจิทัล

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จากการดื้อยาต้านจุลชีพเพื่อลดการพึ่งพายาปฏิชีวนะกลุ่มต่างๆ ที่นำมาใช้ร่วมกับสุขภาพของมนุษย์

3. Good Health and Well-Being 

เพิ่มการเข้าถึงการดูแลของสัตวแพทย์ในตลาดใหม่

ด้วยโครงการริเริ่ม A.L.P.H.A. ของเราที่มุ่งเน้นในแอฟริกาเป็นหลัก ภายในปี พ.ศ. 2568 เราจะ ฝึกอบรมเกษตรกร ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ และช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการจำนวน 100,000 คน

เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นสตรีให้เป็น 50% ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ดูแลรักษาวัว 10 ล้านตัว โดยก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ความมั่นคงด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาไก่ 200 ล้านตัว โดยก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อการดำรงชีพของเกษตรกรรายย่อย ความมั่นคงด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม

1. No Poverty 2. Zero Hunger

13. Climate Action 15. Life on Land

17. Partnerships for the Goals

ต่อสู้กับโรคทีทำให้สัตว์และมนุษย์มีโอกาสได้รับความเสี่ยงสูงสุด

ใช้ประโยชน์จากศูนย์โรคข้ามพรมแดนและโรคอุบัติใหม่ของโซเอทิส (Zoetis Center for Transboundary and Emerging Diseases: CTED) เพื่อพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกเป็นอย่างมาก โดย

ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เกี่ยวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ลงทุนต่อเนื่องทุกปี)

จัดหาวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมของเราให้แก่ตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผ่านการประมูลหรือวิธีการเข้าสู่ตลาดอื่น ๆ

2. Zero Hunger 3. Good Health and Well Being

15. Life on Land

Driven to Care Commitments

Driven to Care